با ثبت در فهرست ميراث تاريخى يونسكو

۲ اثر ايرانى به حافظه جهانى سپرده شد

 

 

مهرداد خوشكار مقدم
وقفنامه ربع رشيدى به همراه شاهنامه بايسنقرى به عنوان نخستين آثار مكتوب ايران در حافظه جهانى سازمان يونسكو به ثبت رسيد.
اين خبر اواخر هفته گذشته از سوى سازمان بين المللى يونسكو منتشر شد و بدون شك رويدادى مهم در تاريخ كشور به شمار مى آيد.
كهن سرزمين ايران با پيشينه پرافتخار خود به اندازه چند كشور جهان داراى آثار، بناها، نمادها و اسناد تاريخى نفيس و ارزشمندى است، اما با اين حال تعداد آثار ثبت شده آن در فهرست ميراث جهانى به تعداد انگشتان دست نيز نمى رسد.
جمهورى اسلامى ايران هم اينك، تنها ۸ اثر ثبت شده در فهرست ميراث تاريخى جهان دارد و تاكنون هيچ يك از مناطق طبيعى منحصر به فرد كشورمان در فهرست ميراث طبيعى جهان قرار نگرفته است.نخستين آثار مكتوب ايران نيز در چند روز گذشته در فهرست حافظه جهانى يونسكو به ثبت رسيدند.
در اين ميان، روند مثبت توجه و عنايت عمومى به ميراث تاريخى، فرهنگى و معنوى كشور در سال هاى اخير موجبات خوشحالى و اميدوارى دوستداران فرهنگ و تاريخ اين سرزمين را پديد آورده است.
كميته حافظه جهانى سازمان يونسكو از دهه ۹۰ ميلادى تشكيل شده و از آن زمان آثار تاريخى مكتوب ارزشمند كشورهاى عضو براى ثبت در حافظه جهانى به اين سازمان ارسال مى شود.با اين حال جمهورى اسلامى ايران از سال گذشته ارسال آثار مكتوب خود را به يونسكو آغاز كرده است.
على اكبر اشعرى رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملى و رئيس كميته ملى حافظه جهانى در مورد مقوله ثبت آثار مكتوب تاريخى در فهرست حافظه جهانى مى گويد: با توجه به وضع نگران كننده حفاظت از ميراث مستند در بسيارى از نقاط جهان، سازمان يونسكو مصمم شد برنامه اى ويژه براى حفاظت از ميراث مكتوب ارزشمند و تاريخى ملل جهان
راه اندازى كند كه اين موضوع موجب تأسيس برنامه حافظه جهانى در اواخر دهه ۹۰ ميلادى شد.
وى مى افزايد: در تاريخ هايى معين از تمامى مراكز، سازمان ها و كتابخانه هاى مختلف كشور خواسته مى شود در صورتى كه اثرى براى معرفى ثبت در حافظه جهانى در اختيار دارند، آن را به دبيرخانه كميته ملى حافظه جهانى اعلام كنند.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملى گفت: اين فراخوان هر دو سال يك بار در اختيار كشورهايى كه در تمدن جهانى نقش مهمى داشته اند، قرار گرفته و آثار مكتوب تاريخى آنها براى ثبت در اختيار يونسكو قرار مى گيرد.
اشعرى با اشاره به راه اندازى كميته ملى حافظه جهانى در كشور براى پى گيرى ثبت جهانى اسناد مكتوب ايران، مى گويد: آثار پيشنهادى پس از انتخاب از سوى كميته ملى حافظه جهانى و ثبت در حافظه ملى كه در كتابخانه ملى انجام مى شود به كميسيون ملى يونسكو در تهران و از آن طريق به سازمان علمى و فرهنگى ملل متحد در پاريس معرفى مى شوند.
مشاور فرهنگى رئيس جمهورى با اشاره به ثبت نخستين آثار مكتوب ايران در حافظه جهانى مى گويد: در سال گذشته ۳ اثر از ايران شامل: وقفنامه ربع رشيدى از كتابخانه مركزى تبريز، قرآن هايى از پوست آهو به خط ائمه اطهار (ع) كه در كتابخانه آستان قدس رضوى نگهدارى مى شوند و همچنين شاهنامه بايسنقرى از كاخ موزه گلستان توسط كميته ملى حافظه جهانى به يونسكو معرفى شده و پس از بررسى كارشناسى آنها دو اثر ياد شده در حافظه جهانى به ثبت رسيدند.
عبدالعزيز عبيد مدير برنامه حافظه جهانى نيز در مورد اهداف مورد نظر اين برنامه مى گويد: برنامه حافظه جهانى به دنبال حفاظت و نگهدارى از ميراث مستند نفيس ملل جهان است.
او تأكيد مى كند: ارزش اين برنامه زمانى روشن تر مى شود كه بدانيم در قرن هاى گذشته چه آثار ارزشمندى از بين رفته اند.
وى با اشاره به تنوع و غناى فرهنگ هاى بشرى جهان مى گويد: هدف يونسكو تنها حفاظت از اين آثار نيست، بلكه اين برنامه در نظر دارد منابع مالى لازم را براى باز توليد يا قرار دادن آنها روى اينترنت و امكان دسترسى ميليون ها نفر به آن آثار را فراهم كند.
سيدكمال الدين سيدمدنى رئيس كتابخانه مركزى تبريز هم مى گويد: جمهورى اسلامى ايران از سال گذشته با هدف شناسايى و ساماندهى آثار مكتوب ارزشمند فرهنگى و تاريخى خود اقدام به تشكيل كميته ملى حافظه جهانى كرد.
به گفته وى، اين كميته در نخستين اقدام خود آثار مكتوب تاريخى را انتخاب و براى ثبت در فهرست حافظه جهانى يونسكو به اين سازمان معرفى كرد كه نتيجه آن ثبت وقفنامه ربع رشيدى و شاهنامه بايسنقرى در حافظه جهانى شد.
او مى افزايد: كميته حافظه جهانى يونسكو چندى پيش هيأتى ويژه، متشكل از كارشناسان نسخ خطى اين سازمان را به ايران اعزام و از شاهنامه بايسنقرى و وقفنامه ربع رشيدى بازديد كردند.نتيجه اين بازديد و بررسى هاى كارشناسان ياد شده منجر به ثبت جهانى دو اثر مستند معرفى شده از ايران شد.
رضا رحمانى، رئيس مجمع نمايندگان آذربايجان شرقى نيز در مورد شرايط ثبت جهانى آثارمكتوب تاريخى مى گويد: آثارى كه براى ثبت جهانى به يونسكو معرفى مى شوند بايد داراى ويژگى هاى منحصر بفردى بوده و در برهه تاريخى خود تأثيرات گسترده اى بر اوضاع فرهنگى، اجتماعى و حتى سياسى روزگار خود گذاشته باشند.
وى مى افزايد: نمونه اصلى اثر، منحصر به فرد بودن و البته محتواى علمى، تاريخى و فرهنگى آن از مهمترين ويژگى هايى است كه هنگام كارشناسى و ارزيابى آثار از سوى يونسكو مورد توجه قرار مى گيرد.
رحمانى كه مراحل ثبت وقفنامه ربع رشيدى را از سوى آذربايجان شرقى پيگيرى مى كرد، گفت: هر دو اثر مكتوب ايران به دليل اينكه در يك دوره تاريخى خاص در محيط اجتماعى و فرهنگى روزگار خود تأثيرات عميقى گذاشته و برگ زرين ديگرى بر افتخارات تاريخى اين سرزمين افزوده است از سوى كارشناسان يونسكو به عنوان آثار ارزشمند و ماندگار جهانى شناخته شدند.
سازمان آموزشى، علمى، و فرهنگى ملل متحد ( يونسكو) از سال ۱۹۹۷ ميلادى برنامه اى را با عنوان حافظه جهانى يونسكو (
The world memory of UNESCO ) سازماندهى كرده است.از آنجاكه اسناد و مدارك تاريخى تمدن هاى جهان در طول ساليان گذشته همواره در برابر خطر نابودى، فراموشى و فرسايش قرار داشته اند هدف اين برنامه جمع آورى، ثبت و حفاظت از ميراث و اسناد مكتوبى ا ست كه بازتاب تنوع زبانى، قومى و فرهنگى ملل جهان به شمار مى آيند.
كميته حافظه جهانى يونسكو از ابتداى آغاز به كار خود از اواخر دهه ۹۰ تاكنون تعداد ۳۸ اثر مكتوب ارزشمند تاريخى كشورهاى مختلف را در فهرست حافظه جهانى به ثبت رسانده است.قاره اروپا با ۱۳ اثر بيشترين آثار ثبت شده در فهرست جهانى را به خود اختصاص داده و قاره پهناور آسيا نيز ۶ اثر در اين فهرست دارد.همچنين در اين فهرست ۲ اثر از آفريقا و يك اثر از استراليا ديده مى شود.بقيه آثار نيز مربوط به قاره آمريكاى (شمالى، مركزى و جنوبى) است.
قبل از معرفى نخستين آثار مكتوب ثبت شده ايران در حافظه جهانى يادآور مى شود، به دليل كمبود امكانات و نامساعد بودن فضاى نگهدارى اسناد تاريخى در موزه ها و كتابخانه هاى كشور بسيارى از آنها در معرض نابودى قرار گرفته اند.اين نقيصه در مورد شاهنامه بايسنقرى و وقفنامه ربع رشيدى نيز وجود داشت، اما خوشبختانه با تأكيد يونسكو بر لزوم رعايت اصول حفاظتى مورد نياز از آثار ياد شده براى ثبت در حافظه جهانى، تجهيزات لازم براى نگهدارى آنها تأمين شد.در اين ميان اما ديگر آثار تاريخى ايران زمين چنين شانسى پيدا نكرده اند.
شاهنامه بايسنقرى
اكبر تقى پور كارشناس نسخ خطى كتابخانه مركزى تبريز در مورد ويژگى هاى شاهنامه بايسنقرى مى گويد: شاهنامه بايسنقرى اثر بايسنقر ميرزا فرزند شاهرخ ميرزا و نوه تيمور لنگ است.اين اثر مربوط به قرن ۹ هجرى است و به لحاظ داشتن تصاوير مينياتورى بسيار نفيس و زيبا از آثار مكتوب ارزشمند جهان به شمار مى آيد.
او با اشاره به اينكه تصاوير شاهنامه بايسنقرى از بهترين و كامل ترين آثار مكتب هرات به شمار مى آيد، گفت: به دنبال معرفى شاهنامه بايسنقرى براى ثبت در حافظه جهانى، اين اثر آفت زدايى و مرمت شد.
تقى پور با بيان اينكه اين اثر از معدود شاهنامه هاى كامل و دست نخورده جهان است، مى افزايد: شاهنامه بايسنقرى در قطع رحلى و در اندازه ۲۶ در ۳۸ سانتى متر بوده و از ۷۰۰ صفحه تشكيل شده است.
او تصريح مى كند: هر صفحه اين شاهنامه ۳۱ سطر داشته و در هر سطر به خط نستعليق ۳ بيت نگاشته شده است.
به گفته اين كارشناس نسخ خطى، كتابت اين شاهنامه نفيس را جعفر تبريزى (بايسنقرى) در سال ۸۳۳ قمرى به عهده داشته است.
تقى پور با اشاره به نقاشى هاى منحصر به فرد اين اثر مى افزايد: در اين شاهنامه تعداد ۲۲ تصوير آبرنگ نقش بسته كه نگارگر آن شناسايى نشده است.از ويژگى هاى سبكى تصاوير ياد شده، فضاسازى هاى دوبعدى، استفاده از سطوح رنگى تخت و تزئيناتى با موتيف هاى گياهى و هندسى است.
در سده نهم هجرى و همزمان با حكومت تيموريان، حمايت هاى شاهرخ، بايسنقر ميرزا و سلطان حسين بايقرا از ادبيات و هنر و در كنار آن رفاه اقتصادى نسبى موجب شكوفايى هنر در سرزمين ايران آن روزگار شد.در آن دوران، تاريخ ادبيات ايران شاهد خلق آثار ارزنده و نفيسى در زمينه كتابت، نسخه بردارى، آرايش كتاب، نگارگرى، و خطاطى شد كه تا دوره هاى بعدى نيز همچنان بى رقيب باقى ماند.شاهنامه بايسنقرى از جمله اين آثار است.
به گفته كارشناسان نسخ خطى، اهميت شاهنامه بايسنقرى از ۳ منظر اهميت ويژه اى دارد.نخست، ارزش ادبى آن به عنوان يكى از نسخ كهن شاهنامه هاى جهان، دوم ارزش بى نظير تصاوير و نقاشى ها و آرايه هاى به كار رفته در آن و سوم از نظر خطاطى زيباى ابيات آن.شاهنامه بايسنقرى تنها يك بار آنهم به سال ۱۳۵۰ براى استفاده علاقمندان به تاريخ ادبيات ايران چاپ شد كه البته اين نسخه نيز هم اكنون ناياب است.
وقفنامه ربع رشيدى
اكبر تقى پور كارشناس نسخ خطى كتابخانه مركزى تبريز در مورد ويژگى هاى وقفنامه ربع رشيدى مى گويد: وقفنامه ربع رشيدى مربوط به اوايل قرن هفتم هجرى بوده و به قلم خواجه رشيد الدين فضل ا..همدانى نگاشته شده است.
او مى افزايد: خواجه رشيد اين وقفنامه را براى تمامى املاك و اراضى متعلق به خود نوشته و بدين ترتيب تمام زمين هاى ياد شده را وقف كرده است.
به گفته تقى پور، اين وقفنامه داراى ۳۸۲ صفحه بوده و ابعاد آن ۳۶ در ۲۷ سانتى متر است.اين اثر داراى جلد چرمى سرطبل دار قهوه اى است و روى جلد آن به خط ثلث وبا طلا عنوان الوقفيه الرشيديه بخط الواقف فى بيان امورالوقف و المصارف نوشته شده است.
وى مى افزايد: ربع رشيدى توسط خود خواجه رشيد در حدود ۷۰۰ سال قبل
راه اندازى شده و به عنوان بزرگترين مجموعه علمى و تحقيقاتى آن روزگار دانشمندان و محققان بسيارى را از سراسر جهان به خود جذب كرد.
اين كارشناس نسخ خطى تأكيد مى كند: املاك موقوفى خواجه رشيد در نواحى مختلف ايران و خارج ايران فعلى قرار داشته اما مجموعه ربع رشيدى داراى بخش هاى مختلفى همچون: دارالقيكام، بيمارستان، دانشگاه، مهمانسرا، دارالمساكين، دارالايتام، دارالملاكين، دارالضيافه و...بوده است.
اكبر تقى پور مى گويد: اين وقفنامه در طول ساليان گذشته در مالكيت خاندان سراجمير تبريز بود، اما در سال ۱۳۴۸ با نظر تنى چند از اهالى علم و ادبيات ايران از جمله مرحوم مجتبى مينوى، عبدالعلى كارنگ و استاد ايرج افشار مقرر شد از سوى يكى از سازمان هاى دولتى خريدارى شده و از گزند حوادث در امان بماند.
به گفته وى، پس از خريدارى و انجام كارهاى لازم در تنظيم صفحات وقفنامه به دست اساتيد ياد شده، اين اثر در سال ۱۳۵۰ از سوى انجمن آثار ملى در شمارگان هزار نسخه به صورت چاپ عكسى منتشر شده و در ميان مراكز علمى و فرهنگى و آموزشى و نيز اهل علم توزيع گرديد.در سال ۱۳۵۶ نيز وقفنامه ربع رشيدى از سوى انجمن آثار ملى به صورت تايپى منتشر شد.
مجموعه كم نظير ربع رشيدى تبريز با نامهربانى هاى روزگار به مرور زمان ويران شده و بقاياى آن هم اكنون در زير خروارها خاك مدفون شده است.البته در چند سال گذشته صحبت هايى براى آغاز حفارى هاى
باستان شناسى در اين منطقه كه در شمال شرق تبريز قرار دارد آغاز شده است اما هيچ گونه اقدام عملى براى اين منظور صورت نگرفته است. محمد معمارزاده، استاندار آذربايجان شرقى با تأكيد بر لزوم حفارى هاى باستان شناسى در اين محوطه مى گويد: ربع رشيدى همانند مجموعه تخت جمشيد نمونه اى از تاريخ پر افتخار ايران زمين است كه البته دوران تمدن عظيم ايرانى - اسلامى را به نمايش مى گذارد.
او تأكيد مى كند: ربع رشيدى تمدنى نهفته در زير خاك است و اين استان براى تأمين منابع مالى آغاز طرح حفارى هاى
باستان شناسى محوطه ربع رشيدى تمامى تلاش خود را به كار خواهد بست.
ربع رشيدى نام مركز علمى و دانشگاهى بزرگى است كه در قرن هفتم در شهر تبريز به دست خواجه رشيدالدين فضل ا... همدانى پايه گذارى و تأسيس شد.اينك چيزى جز تلى خاك از اين مجموعه بزرگ بر جاى نمانده است، اما عمده اطلاعات ما در اين مورد از وقفنامه اين مركز بزرگ به دست مى آيد كه اكنون در كتابخانه تبريز نگهدارى مى شود و به نام وقفنامه ربع رشيدى كانديداى ثبت در فهرست حافظه جهانى است.
وقفنامه ربع رشيدى اصلى ترين منبع مكتوبى است كه از طرح بى نظير خواجه رشيدالدين فضل ا...همدانى وزير دانشمند ايرانى دربار مغول براى راه اندازى بزرگترين مركز علمى - اقتصادى دنياى روزگار خود سخن مى گويد.

 

 

شگفت انگيزترين كوير جهان

 

 

كوروش عباسى
سومين همايش سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى باحضور اعضاى شوراى شهر تهران، سفراى كشورهاى مختلف، مسئولان استاندارى كرمان و خبرنگاران رسانه هاى جمعى در شهر كرمان برگزار شد. در جريان اين همايش شركت كنندگان از جاذبه هاى گردشگرى استان ديدن كردند. جاذبه هايى كه براى مردم كمتر شناخته شده است.
۱ـ كوير شهداد: اين كوير كه به كوير مركزى ايران متصل است، از كويرهاى زيبا و منحصر به فرد دنياست. پروفسور كردوانى، كويرشناس بزرگ ايران با فعاليت هاى مستمر تحقيقاتى خود ثابت كرده است كه اين كوير گرم ترين نقطه جهان است و به اتفاق كارشناسان خارجى و بين المللى آن را به ثبت جهانى رسانده است.
وى مى گويد: در حالى كه دماى بالاى ۴۵ درجه طاقت فرسا است، اما مردم بومى بيابان لوت در اين منطقه كه حرارت آن گاهى از ۶۵ درجه هم بالاتر مى رود، به زندگى ادامه مى دهند. وى مى گويد: چيزى كه اين كوير را در جهان متمايز كرده (جز گرم ترين نقطه زمين بودن آن) وجود كلوت در آن است. كلوت خندق هاى بسيار عظيمى است كه از فرسايش آب و باد ايجاد شده و در طول زمان باد و ماسه آن را صيقل داده است.
وى مى افزايد: اگر به سمتى كه كلوت ها تمام مى شود، برويم به پست ترين نقطه خشكى در روى زمين مى رسيم.
۲ـ وجود آثار باستانى مربوط به دوره هاى اوليه زندگى و تمدن بشر:
شهر بابك قدمتى ۱۰ هزار ساله دارد و
باستان شناسان آن را متعلق به عصر حجر با دهكده هاى صخره اى مى شناسند. همچنين آثارى مانند ارگ بم مربوط به دوره اشكانى، معبد آناهيتا و قلعه اردشير كه ارگ حكومتى و نظامى ساسانيان بود از ديگر بناهاى ماندگار اين منطقه است.
۳ـ بازار كرمان: اين بازار شامل مجموعه
گنجعلى خان، بازار، حمام، كاروانسرا، آب انبار و ميدان است كه به آن بازار وكيل هم گفته مى شود.
اين مجموعه در مركز شهر كرمان واقع شده و از آثار زيباى عصر صفوى محسوب مى شود. ساخت اين بازار به دست گنجعلى خان (حاكم كرمان) آغاز شد و پسرش على مردان خان آن را به پايان رساند.
۴ـ موزه زرتشتيان: اين موزه كه تنها موزه زرتشتيان ايران و در كرمان است، شامل آتشكده، زيارتگاه و موزه است. در اين موزه آثار مكشوفه با نقوش، خط نوشته ها و لباس هاى زرتشتيان در دوره هاى مختلف تاكنون نگهدارى مى شود.
۵ـ باغ شازده: اين مكان زيبا و دلگشا نيز از ديگر جاذبه هاى گردشگرى كرمان است. اين باغ بزرگ و قشنگ در زمان قاجار و به دست يكى از شاهزاده هاى قجرى ساخته شده است.
در اين مكان مصفا، درخت هاى سربه فلك كشيده با قدمت بيش از يكصدسال دور تادور باغ را احاطه كرده است. پلكان سنگ فرش، جاده مال رو در ۲ طرف و كانال آب در وسط باغ قرار دارد كه آب چشمه، از بالا يعنى جلوى ساختمان عمارت كه داراى حوض بزرگ و فواره هاى زيباست، تا پائين باغ كه از آن مى گذرد، ادامه دارد. جالب اين كه هنوز هم فواره هاى اين باغ، با يك سامانه آب تحت فشار كار مى كند، چون موتور يا پمپ آب در آن موقع وجود نداشته است. تاريخ ساخت باغ به حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال قبل بازمى گردد. زمانى كه وارد باغ
مى شويم و چشم انداز زيباى آن را مى بينيم به تحسين مى پردازيم.
اين باغ و تفرجگاه ييلاقى شازده، داستان شگفت انگيز و عجيبى دارد كه خواندن آن عبرت آموز است. گفته مى شود شازده با شروع ساخت اين باغ از آنجا كه مى خواست همه چيز اين مجموعه منحصر به فرد باشد، بهترين معماران و كارگران را براى ساخت آن به كار گمارد. او به كارگزارانش فرمان داد تا بهترين نهال هاى اصلاح شده و گوناگون را در كرمان و شهرهاى اطراف،همچون ماهان، جيرفت و غيره را يافته و به آنجا بياورند تا تنوع گياهى باغ چشمگيرتر و زيباتر شود. اين شازده كه به مردم ستم مى كرد،
هر از گاهى كه براى ديدن پيشرفت كار به محل مى آمد، به بهانه هاى مختلف از جمله كم كارى، اهمال و تأخير در ساخت و ساز و كندى پيشرفت كار، معمار، بنا و كارگران را به چوب و فلك مى بست و باجريمه نقدى از حقوقشان مى كاست. درست در شبى كه عمارت و باغ تكميل شد و بنا بود كه شازده صبح روز بعد به آنجا بيايد و مجموعه را تحويل بگيرد، شازده مرد و حسرت يك شب خوابيدن در آنجا را با خود به گور برد. فرداى آن روز كه خبر به معمار و كارگران رسيد، آنان با شادمانى ، نام او را از سردر باغ، با قلم كنده و سپس گريختند.
***
دراين سفر بازديد از كوير هم ترتيب داده شده بود. صداى موسيقى بومى از بلندگوها پخش مى شد و كاروانى از شترها به همراه ساربانان درمحل مشاهده مى شد. اين شرايط با استقبال و شادمانى سفراى كشورهاى گوناگون روبرو شد. به طورى كه عده اى از آنها با علاقه فراوان خود را به شترها رساندند و از شترسوارى در كوير لذت برده و آن را تجربه كردند.
مهدى جهانگيرى ، مديرعامل شركت توسعه گردشگرى ايران در همايش كرمان، از سياست دولت درآغاز چند طرح گردشگرى دراستان كرمان، به وسيله گروهى از سرمايه گذاران ايرانى و تركيه اى با هزينه اى ۲۰۰ميليون دلارى خبر داد و گفت: دستيابى به رقم ۲۰ميليون گردشگر خارجى تضمين كننده ۱
درصدى ايران از بازار گردشگرى است و سند چشم انداز ۲۰ساله دراين بخش است كه براى تحقق آن راهكارهاى مختلفى از جمله جذب ۲۵هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى بخش خصوصى درحوزه تأسيسات و زيرساخت هاى صنعت گردشگرى و ۲۵ هزار ميليارد تومان از سوى دولت پيش بينى شده است.
رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى نيز در اين همايش خطاب به سفراى كشورهاى خارجى گفت: از همه شما مصرانه درخواست مى كنم كه در انتقال واقعيت هاى ايران جدى تر از گذشته عمل كنيد چرا كه اصلى ترين هدف ما از برگزارى چنين همايشى ارائه و نشان دادن تصوير واقعى از ايران و توانمندى هاى آن است. او تأكيد كرد: برخى دستيابى ايران به ۲۰ ميليون گردشگر را
جاه طلبانه تلقى مى كنند، اما معتقدم كه در كمتر از مدت زمان تعيين شده مى توانيم به اين هدف دست پيدا كنيم. اكنون ۳ هزار ميليارد تومان تقاضاى دريافت تسهيلات بانكى در سازمان داريم كه پس از تعيين سهم گردشگرى كشور از سوى بانك در اين باره اقدام لازم صورت مى گيرد.
وى پيش بينى كرد كه تا پايان سال ۲ هزار ميليارد تومان ديگر به اين سهم اضافه مى شود. اميررضا خادم، نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى نيز تاريخ ايران را مهمترين ابزار توسعه گردشگرى دانست و گفت: استان كرمان داراى ظرفيت و پتانسيل هاى فراوانى است. اين استان از توانمندهاى بزرگ كشورمان محسوب مى شود كه به علت كم توجهى هاى صورت گرفته به يكى از مناطق فراموش شده ايران تبديل شده است.
براساس اين گزارش، شمارى از سفيران دعوت شده در اين مراسم، از صنعت توريسم در كشورشان سخن به ميان آورده اند. سفير پرتغال كه كشورش رتبه ۱۶ را در بين كشورهاى گردش پذير دنيا دارد، صنعت گردشگرى در كشورش را معادل صنعت نفت ما در كشور عنوان كرد و گفت: ۷۰ درصد از اشتغال كشور پرتغال از طريق صنعت گردشگرى تأمين مى شود.
سفير كرواسى نيز گردشگرى را از اصول اساسى براى توسعه كشورش خواند كه سالانه ميزبان بيش از ۱۰ ميليون نفر توريست خارجى است و از اين طريق درآمدى ۸ ميليارد دلارى براى آنها دربردارد.
وى مى گويد: مسئولان گردشگرى ايران بايد موضوع آموزش ساختارهاى مدرن گردشگرى، وسايل ارتباطى و ارتقاى خدمات را سرلوحه فعاليت هاى خود قرار دهند.