(با همکاری انجمن نویسندگان ایران دیدار (به ترتیب حروف الفبا  

ولی الله شمشیربندی

محمد امیر مرزبان

دکتر سید عباس مصباح

مهندس بابک مفیدی

میثم نظمی

احسان یغمایی

 مهرداد شمشیربندی

info@irandidar.com

.

.

.

.

.

 ..

سردبیر و ویراستار:

پست الکترونیکی: